Britanijos darbuotojų nemokėjimas skaičiuoti per metus kainuoja 20 mlrd. svarų
Maž­daug 17 mln. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos dar­buo­to­jų arit­me­ti­kos įgū­džiai te­sie­kia pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių ly­gį, ir dėl to ša­lies eko­no­mi­ka per me­tus pra­ran­da apie 20 mlrd. sva­rų, ro­do ne pel­no sie­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Na­tio­nal Nu­me­ra­cy“ at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai.

„National Numeracy“ pasiūlė testą aritmetikos žinioms pasitikrinti. Pateiktos užduotys – gana paprastos, deja, ne kiekvienam buvo įkandamos. Pavyzdžiui, viena užduočių tokia: valandos darbo atlygis yra devyni svarai; kiek tai bus padidinus 5 procentais?

„Šios užduoties nepavyko įveikti beveik pusei šį testą išbandžiusiųjų, nors kalkuliatoriais naudotis juk niekas nedraudė“, – „National Numeracy“ pranešime cituojamas jos vadovas Mike'as Ellicockas.

Anot jo, problemos esmė veikiausiai yra ne nemokėjimas skaičiuoti, o įprotis užduotį atmesti, ją paviršutiniškai įvertinus kaip pernelyg sudėtingą.

„National Numeracy“ išvadose pažymima, jog darbuotojų aritmetikos žinių skurdumas ne tik turi neigiamos įtakos darbo našumui, bet ir asmens materialiniai padėčiai. Nemokšiškas skaičiavimas yra paskolų nepalankiomis sąlygomis, prasiskolinimo pagal kredito korteles, nepakankamų santaupų senatvei priežastys. Be to, finansiškai raštingų darbuotojų atlyginimai vidutiniškai yra ketvirtadaliu didesni nei jų neraštingų kolegų.