Volgograde – didelė nelaimė Volgos upėje
Ru­si­jos pie­tuo­se esan­čia­me Vol­gog­ra­do mies­te pir­ma­die­nį per ka­ta­ma­ra­no ir bar­žos su­si­dū­ri­mą Vol­gos upė­je žu­vo 11 žmo­nių, pra­ne­šė Ne­pap­ras­tų­jų si­tua­ci­jų mi­nis­te­ri­ja. „Vie­nuo­lik­to­ji žu­vu­sio­ji bu­vo ras­ta šian­dien, ka­ta­ma­ra­ną at­ga­be­nus į kran­tą. Pa­ieš­kų ope­ra­ci­ja baig­ta“, – nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas. Vol­gog­ra­do sri­ties gu­ber­na­to­rius And­re­jus Bo­ča­ro­vas anks­čiau sa­kė, kad ma­ža­sis lai­vas ir bar­ža su­si­dū­rė maž­daug už ki­lo­me­tro nuo kran­to. Po su­si­dū­ri­mo ka­ta­ma­ra­nas, ku­ria­me bu­vo 16 žmo­nių, ap­vir­to.

„Trys žmonės (katamarano keleiviai) paguldyti į ligoninę, jų būklė patenkinama. Medikams suteikus pirmąją pagalbą, du asmenys atsisakė likti ligoninėje“, – sakė A. Bočarovas.

Pirminiais duomenimis, nelaimė galėjo įvykti, nes katamarano vairuotojas nesilaikė saugumo reikalavimų.

„Esama informacijos, kad katamaranas nesilaikė taisyklių, įskaitant reikalavimus dėl keleivių gabenimo. Jis plaukė su neįjungtomis navigacinėmis šviesomis. Be to, katamarano savininkas nebuvo jo užregistravęs nustatyta tvarka“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė informuotas šaltinis.

Katamaraną vairavo buvęs Volgogrado srities Kalačo rajono administracijos vadovas Dmitrijus Chachalevas.

„Dmitrijus Chachalevas vairavo katamaraną, kuris pirmadienį Volgos upėje centriniame Volgogrado rajone susidūrė su krovinine barža. Pirminiais duomenimis, katamaranu taip pat plaukė D. Chachalevo giminaitė. Tarp išgelbėtų asmenų jų nėra“, – „Interfax“ sakė vienas informuotas šaltinis.

2009 metais Volgogrado srities Kalačo rajono teismas skyrė buvusiam rajono administracijos vadovui D. Chachalevui ketverius metus laisvės atėmimo bendrojo režimo kolonijoje. Tyrimo duomenimis, 2008 metų gegužės 2-osios naktį jis sumušė merginą ir panaudojo prieš ją lytinę prievartą. Vėliau D. Chachalevas tame pat rajone esančioje turistinėje bazėje iš chuliganiškų paskatų sumušė vieną vyriškį ir paleido mažiausiai tris šūvius iš karabino „Saiga MK“ į ten buvusius žmones.