Vokietija remia ES plėtrą į Balkanus
Plė­tra į Va­ka­rų Bal­ka­nus yra Eu­ro­pos Są­jun­gos „stra­te­gi­nis in­te­re­sas“, an­traip sa­vo įta­ką šia­me re­gio­ne iš­plės Ki­ni­ja ir Ru­si­ja, pir­ma­die­nį par­eiš­kė Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Hei­ko Maa­sas.

Pasak jo, Makedonija ir Albanija jau pradėjo įgyvendinti reformas, reikalingas joms prisijungti prie Bendrijos.

Po susitikimo su albanų diplomatijos vadovu Ditmiru Bushati H. Maasas pareiškė esąs „tvirtai įsitikinęs, kad žmonės Vakarų Balkanuose nori gyventi taip, kaip mes gyvename Europoje, o ne kaip, kaip nori gyventi žmonės Kinijoje ar Rusijoje“.

Ministras pabrėžė, jog Vokietija yra „labai, labai teigiamai nusiteikusi dėl ES plėtros į Vakarų Balkanus, nes esame tvirtai įsitikinę, kad tai yra laisvos Europos strateginis interesas“.

ES veikiausiai pradės derybas dėl narystės su Albanija ir Makedonija kitąmet.