Vladimiro Putino rinkimai: Vakarų lyderiai tyli
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka pa­svei­ki­no Ru­si­jos va­do­vą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną su įti­ki­na­ma per­ga­le per pre­zi­den­to rin­ki­mus ir pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti jo ša­ly­je, pra­ne­šė vals­ty­bės va­do­vo spau­dos tar­ny­ba, ta­čiau kol kas Va­ka­rų pa­sau­lio ly­de­riai kol kas ne­rea­ga­vo.

Kaip rodo Rusijos centrinės rinkimų komisijos duomenys, suskaičiavus 99,8 proc. balsalapių V. Putinas tvirtai laimi, užsitikrinęs maždaug 76,67 proc. balsų.

„Šis rezultatas byloja apie Rusijos piliečių didelį pasitikėjimą ir palaikymą nustatytam stabilaus šalies socialinio ekonominio vystymosi ir jos autoriteto stiprinimo tarptautinėje arenoje kursui. Esu įsitikinęs, kad mūsų tautų istoriniai draugystės ir tarpusavio supratimo ryšiai taps pagrindu toliau plėtoti Baltarusijos ir Rusijos strateginę partnerystę“, – sakoma A. Lukašenkos sveikinime.

„Laukiame jūsų vizito mūsų šalyje, kad būtų surengtas Sąjunginės valstybės Aukščiausiosios Valstybės Tarybos posėdis ir aptarti dvišalio bendradarbiavimo aktualūs klausimai“, – pridūrė jis.

A. Lukašenka taip pat palinkėjo V. Putinui tvirtos sveikatos, neišsenkančios energijos ir toliau dirbti „broliškos Rusijos tautos“ labui.

Sveikinimai iš Vokietijos kraštutinių dešiniųjų

Vokietijos populistinės kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) vadovybė pasveikino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną su perrinkimu naujai kadencijai.

„Sveikiname Vladimirą Putiną su perrinkimu Rusijos prezidentu. Linkime jam sėkmės ir politinio apdairumo per naują kadenciją“, – sakoma bendrame AfD pirmininkų Alexander'o Gaulando ir Joergo Meutheno pareiškime.

Pareiškime pažymima, kad AfD pasisako už tai, kad „būtų pradėtas dialogas su Rusija vienodomis sąlygomis, ir ragina padaryti viską, kad Rusijos ir Vokietijos santykiai grįžtų į normalias bei konstruktyvias vėžes“.

„Prie to prisidėtų ir abiem šalims žalingų sankcijų atšaukimas“, – rašoma pirmadienį išplatintame pareiškime.

Kaip rodo Rusijos centrinės rinkimų komisijos duomenys, gauti suskaičiavus 99,8 proc. balsalapių, V. Putinas iškovojo triuškinamą pergalę, surinkęs rekordinius 76,67 proc. balsų.