Vladimiras Putinas susidomėjo genetika ir dirbtiniu intelektu
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, anks­čiau dir­bęs So­vie­tų Są­jun­gos KGB agen­tu, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė esąs pa­ten­kin­tas sa­vo pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mu ir pri­dū­rė, kad da­bar jam pa­tys įdo­miau­si da­ly­kai – ge­ne­ti­ka ir dirb­ti­nis in­te­lek­tas.

„Ilgai rinkausi savo profesiją. Kaip žinote, anuomet mokiausi tuomečio Leningrado, dabartinio Sankt Peterburgo valstybinio universiteto teisės fakultete. Esu patenkintas savo pasirinkimu“, – Kremliaus vadovas sakė per vieną profesinio orientavimo forumą abiturientams surengtoje atviroje pamokoje, kai buvo paklaustas kokį darbą pasirinktų dabar.

„Kalbant, kas mane labiausiai traukia iš visko, kas vyksta mūsų dienomis – tai, be abejo, genetika ir dirbtinis intelektas“, – pridūrė V. Putinas.

1975 metais baigęs Leningrado universitetą V. Putinas įstojo į KGB kadrų mokyklą ir vėliau pradėjo dirbti šioje saugumo agentūroje. 1985–1990 metais jis dirbo agentu tuometės Rytų Vokietijos mieste Dresdene. Iš KGB jis pasitraukė 1991 metų rugpjūčio 20-ąją, komunistinio režimo šalininkų pučo prieš prezidentą Michailą Gorbačiovą antrąją dieną.

1998–1999 metais V. Putinas vadovavo Rusijos federalinei saugumo tarnybai (FSB), KGB paveldėtojai.