Vladimiras Putinas paragino plėtoti JAV ir Rusijos dialogą
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ar­tė­jan­čių Nau­jų­jų me­tų pro­ga pa­siun­tė svei­ki­ni­mo te­leg­ra­mą JAV pre­zi­den­tui Do­nal­dui Trum­pui ir par­eiš­kė, kad abie­jų vals­ty­bių kons­truk­ty­vus dia­lo­gas yra gy­vy­biš­kai svar­bus pa­sau­lio sta­bi­lu­mui, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė Krem­lius.

Kremliaus pranešime sakoma, kad V. Putinas paragino Jungtines Valstijas plėtoti „pragmatišką bendradarbiavimą, orientuotą į ilgalaikę perspektyvą“, vadovaujantis „lygiateisiškumo ir apipusės pagarbos principais“.

V. Putinas pažymėjo, kad „esant dabartinei sudėtingai tarptautinei padėčiai kurti konstruktyvų Rusijos ir Amerikos dialogą ypač svarbu, siekiant stiprinti strateginį stabilumą pasaulyje ir rasti optimalų atsaką į globalius iššūkius ir grėsmes“.

Rusijai 2014 metais aneksavus Ukrainai priklausantį Krymą ir tvyrant įtarimams, kad Kremlius kišosi į praeitais metais vykusius JAV prezidento rinkimus, Maskvos ir Vašingtono santykiai yra pašliję labiausiai nuo Šaltojo karo laikų.