Vengrijoje darbininkai ir studentai vienija jėgas prieš „vergovės įstatymą“
Pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus Veng­ri­jos prem­je­ras Vik­to­ras Or­ba­nas di­di­no sa­vo val­džią de­mo­kra­ti­jos sąs­kai­ta. Jo kraš­tu­ti­nės de­ši­nės par­ti­ja „Fi­desz“ per­gud­ra­vo rin­ki­mų sis­te­mą, be­veik su­nai­ki­no ne­prik­lau­so­mą ži­niask­lai­dą, iš­stū­mė Vi­du­rio Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tą (CEU) ir net pa­tvir­ti­no tei­sės ak­tą, ku­ris lei­džia su­kur­ti vy­riau­sy­bės tie­sio­giai kon­tro­liuo­ja­mą par­ale­li­nę ad­mi­nis­tra­ci­nių teis­mų sis­te­mą. Ta­čiau nė vie­nas tų žings­nių taip ne­su­pyk­dė Veng­ri­jos vi­suo­me­nės kaip Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sos, ku­rio­mis bu­vo pa­di­din­tas ga­li­mų me­ti­nių virš­va­lan­džių skai­čius nuo 250 iki 400 va­lan­dų, ne­ga­na to, darb­da­viams su­teik­ta ga­li­my­bė at­sis­kai­ty­ti už juos ne per 12 mė­ne­sių kaip anks­čiau, o per tre­jus me­tus.

Nuo praeito trečiadienio, kai „Fidesz“ įstatymų leidėjai priėmė šias pataisas, kritikų pavadintas „vergovės įstatymu“, kiekvieną vakarą prie parlamento Budapešte renkasi tūkstantinė minia protestuotojų. Sekmadienį jų buvo apie 10 tūkstančių. Kai kurie žmonės mojavo Europos Sąjungos vėliavomis, kiti laikė pačių pasigamintus plakatus. Viename jų, kaip teigiama JAV radijo NPR tinklalapyje, buvo parašyta: „Visa, ko noriu šv. Kalėdoms, tai – demokratija.“ Grupė protestuotojų taip pat susirinko prie valstybinio transliuotojo MTVA būstinės. Vyriausybei lojali žiniasklaida beveik ignoruoja rengiamus protestus.

„Pirmą kartą matau ženklų, kad atsiranda vieninga opozicija prieš V. Orbaną, – NPR tvirtino Budapešte įsikūrusio tyrimų centro „Policy Solutions“ analitikas Gaboras Gyori. – Jis padarė tai, kas suerzino didelę dalį visuomenės, net savo šalininkus.“

Kaip rodo neseniai liberalaus tyrimų centro „Republikon Institute“ daryta apklausa, 63 proc. V. Orbano rėmėjų nepritaria naujoms Darbo kodekso pataisoms, o tarp kritikų jomis piktinasi net 95 proc. gyventojų.

Trūksta darbo jėgos

Darbininkų profesinių sąjungų lyderiai pabrėžia, kad jau šiandien vengrų netenkina maži atlyginimai ir prastos darbo sąjungos. „Dabartinis sprendimas suteikti darbdaviams, ypač tarptautinėms bendrovėms, norinčioms mokėti net mažesnius atlyginimus, dar didesnę galią prieš darbuotojus yra visiškai nesąžiningas“, – tikino Vengrijos profesinių sąjungų konfederacijos vadovas Laszlo Kordasas.

Vengrijoje nedarbo lygis yra žemas, siekia apie 3,7 proc., tačiau viena to priežasčių – kvalifikuotų darbuotojų emigracija į kitas ES valstybes nares.

Prieš parlamentui balsuojant dėl Darbo kodekso pataisų V. Orbanas pareiškė įstatymų leidėjams, kad jos padės panaikinti „biurokratines taisykles“ darbininkams, kurie nori ilgiau dirbti ir „daugiau uždirbti“. Įstatymas leidžia darbdaviams apeiti profesines sąjungas ir sudaryti asmenines sutartis su darbuotojais.

Vengrijoje nedarbo lygis yra žemas, siekia apie 3,7 procento. Viena to priežasčių – kvalifikuotų darbuotojų emigracija į kitas ES valstybes nares, pavyzdžiui, į Vokietiją, Austriją ar Jungtinę Karalystę, kur jie gali gauti daug didesnius atlyginimus. Kitose šalyse, kai trūksta darbo jėgos, atsigręžiama į imigrantus. Tačiau dėl savo antiimigracinės politikos V. Orbanas, pasak G. Gyori, „įstūmė save į kampą“.

„Mūsų gyventojų skaičius mažėja, – pabrėžė G. Gyori. – Todėl darbo jėgos trūkumo problema tik didės.“

L. Kordasas teigia, jog V. Orbanas ir kiti partijos „Fidesz“ nariai neturi jokio supratimo apie didžiosios dalies vengrų darbo sąlygas, nes dauguma jų – „profesionalūs politikai, kurie niekada nėra dirbę tikrų darbų realiame pasaulyje. Jie nesuvokia, ką turi ištverti iš tiesų dirbantys asmenys“.

Studentų solidarumas

Protestai įgijo pagreitį iš dalies todėl, kad su profesinėmis sąjungomis solidarizavosi ir šalies studentai, ypač iš Vidurio Europos universiteto, kuris prieš kelias savaites informavo kitais metais dėl valdžios spaudimo perkeliantis savo būstinę ir pagrindines programas į Vieną. CEU įkūrė Vengrijoje gimęs milijardierius filantropas George'as Sorosas.

V. Orbanas tvirtina, esą G. Sorosas siekia „užtvindyti“ Europą prieglobsčio ieškančiais musulmonais. Premjero sąjungininkai taip pat kaltina milijardierių protestų prieš viršvalandžių įstatymą organizavimu. V. Orbano personalo vadovas Gergely Gulyasas net pareiškė, kad protestuotojai demonstruoja „atvirą antikrikščionišką neapykantą“.

Kaip aiškina 26 metų vengrų ir amerikiečių kilmės CEU studentas Viktoras Makas, valdžios atstovai taip pat teigia, jog protestuotojai yra pavojingi. „Jie siunčia prieš mus policiją, ragina panaudoti ašarines dujas ir tikina, kad esame smurtautojai. – NPR pasakojo studentas. – Visi nekenčia šių pataisų. Kas gali norėti dirbti viršvalandžius ir už tai 3 metus negauti atlygio?“

G. Gulyaso atstovas spaudai NPR nurodė, kad V. Orbano kritikai skleidžia neteisingą informaciją apie įstatymą ir kad pagal jį „bet kokie viršvalandžiai leidžiami tik savanoriškai sutikus darbuotojui“. Tačiau, pasak L. Kordaso, „sunku pagrįsti šį argumentą, kai visi galios svertai – darbdavio rankose“.

Bijo netikrumo

Politikos analitiko G. Gyori žodžiais, visuomenę taip pat papiktino tai, kad V. Orbano įstatymų leidėjai pataisas parlamente patvirtino be jokių konsultacijų su profesinėmis sąjungomis ar politine opozicija. „Fidesz“ pakeitė rinkimų taisykles, tad dabar partija kontroliuoja du trečdalius parlamento, nors šių metų pavasarį per rinkimus surinko tik 49 proc. balsų.

Dėl šios priežasties opozicija yra bejėgė. Trečiadienio įstatymas buvo priimtas 130 balsų, „prieš“ pasisakė 52, o vienas parlamentaras susilaikė.

„V. Orbano problema – baimė dėl netikrumo, kuris neatsiejamas nuo demokratijos. Jis dusina opoziciją, kad išvengtų netikėtų savo nepopuliarių sprendimų pasekmių, – dėstė G. Gyori. – Premjeras padarys bet ką, kad išvengtų to netikrumo.“

Tačiau kai kurie ištikimiausi V. Orbano šalininkai įsitikinę, jog būtent protestuotojai kursto tą netikrumą. Anot 93 metų buvusio akių gydytojo Kalmano Molnaro, jis niekada nėra regėjęs tokio puikaus Vengrijos lyderio kaip V. Orbanas. Garbaus amžiaus medikas prisipažino iš smalsumo ėjęs pasižiūrėti protestų. „Net jei susirinktų 100 tūkst. žmonių, tai būtų nesvarbu, – pareiškė jis. – Protestuotojai visada bus mažuma.“