Venesuelos oro pajėgų generolas perėjo į opozicijos stovyklą
Ve­ne­sue­los ka­ri­nių oro pa­jė­gų ge­ne­ro­las Fran­cis­co Ya­ne­zas šeš­ta­die­nį per so­cia­li­nius tink­lus pa­skelb­tu vaiz­do įra­šu pri­pa­ži­no opo­zi­ci­jos ly­de­rį Jua­ną Guai­do lai­ki­nuo­ju ša­lies pre­zi­den­tu ir nu­sig­rę­žė nuo vals­ty­bės va­do­vo so­cia­lis­to Ni­co­las Ma­du­ro.

Įraše, paskelbtame prieš Karakase prasidedant priešingų politinių stovyklų šalininkų atskiriems mitingams, paradinę uniformą F. Yanezas sako atmetąs N. Maduro „erzinantį ir diktatorišką valdymą“.

Praeitą savaitę laikinuoju prezidentu pasiskelbęs J. Guaido sulaukė svaraus tarptautinio palaikymo, tačiau N. Maduro iki šiol buvo remiamas įtakingos Venesuelos kariuomenės vadovybės.