Venesuelos karo atašė JAV stojo į opozicijos pusę
Ve­ne­sue­los ka­ro at­ašė Va­šing­to­nui šeš­ta­die­nį pa­skel­bė ne­bep­ri­pa­žįs­tan­tis Ni­co­las Ma­du­ro sa­vo ša­lies pre­zi­den­tu ir par­agi­no sa­vo „bro­lius ka­riuo­me­nė­je“ par­em­ti Na­cio­na­li­nio Su­si­rin­ki­mo ly­de­rį Jua­ną Guai­do lai­ki­nuo­ju vals­ty­bės va­do­vu.

„Šis gynybos atašė nepripažįsta Nicolas Maduro prezidentu, laiko jį uzurpatoriumi ir pripažįsta Juaną Guaido legitimiu laikinuoju prezidentu“, – pareiškė pulkininkas Jose Luisas Silva.

„Ši pozicija atitinka Venesuelos konstituciją ir įstatymus, ir aš raginu savo brolius kariuomenėje paremti Guaido“, – pridūrė jis.