Venesuelai blokuojant sieną su Brazilija kariai nukovė du protestuotojus
Ve­ne­sue­los ka­riai nu­ko­vė du žmo­nes ir dar 15 su­žei­dė, pro­tes­tuo­to­jams mė­gi­nant su­truk­dy­ti pa­jė­gų pa­stan­gas užb­lo­kuo­ti ke­lią, ku­riuo iš Bra­zi­li­jos ga­lė­tų bū­ti ga­be­na­mos hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos siun­tos, penk­ta­die­nį pra­ne­šė žmo­gaus tei­sių gru­pės.

„Viena indėnė ir jos vyras buvo nužudyti, o dar mažiausiai 15 kitų indėnų pemonų bendruomenės narių buvo sužeisti“, – sakoma grupės „Kape Kape“ pranešime.

Susirėmimas įvyko pietvakarinėje Bolivaro valstijoje netoli sienos su Brazilija, kurią prezidentas Nicolas Maduro ketvirtadienį įsakė uždaryti, tęsiantis vyriausybės priešpriešai su opozicijos lyderius Juanu Guaido.