Vatikanas buvusiam banko vadovui pareiškė kaltinimus lėšų išeikvojimu
Va­ti­ka­no pro­ku­ro­rai par­eiš­kė ofi­cia­lius kal­ti­ni­mus Šven­to­jo Sos­to fi­nan­sus tvar­kan­čios ins­ti­tu­ci­jos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir jo ad­vo­ka­tui dėl lė­šų iš­eik­vo­ji­mo; pa­sak par­ei­gū­nų, jie at­sa­kin­gi už dau­giau kaip 50 mln. eu­rų iš­švais­ty­mą par­da­vi­nė­jant ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

Angelo Caloia ir jo advokato teismas prasidės kovo 15-ąją. Trečias įtariamasis mirė tebevykstant tyrimui.

Vatikano banku vadinamo Religinių reikalų instituto (IOR) pranešime sakoma, kad A. Caloia ir jo advokatui buvo pareikšti kaltinimai dėl galimo lėšų išeikvojimo ir savo pajamų plovimo 2001–2008 metais, kai bankas perleido „didelę dalį savo nekilnojamojo turto“.

IOR padavė tuos asmenis į teismą, siekdamas kompensacijos bent už dalį Vatikano patirtų nuostolių.

Abu įtariamieji jiems pareikštus kaltinimus neigia.