Varšuvos pilyje vykstantį 550 metų parlamentarizmo jubiliejų boikotuoja opozicija
Var­šu­vos Ka­ra­liš­ko­je pi­ly­je įvy­ko iš­kil­min­gas len­kiš­ko­jo par­la­men­ta­riz­mo tra­di­ci­jos 550 me­tų ju­bi­lie­jus, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis. Di­džiau­sios opo­zi­ci­jos par­ti­jos na­riai mi­nė­ji­mą boi­ko­ta­vo, o prie pi­lies šiuo me­tu vyks­ta pi­lie­čių de­mons­tra­ci­ja.

Viduramžius siekianti parlamentarizmo tradicija

Varšuvos karališkoje pilyje vykstantį minėjimą boikotuoja didžiausios opozicinės partijos „Pilietinė platforma“ (PO) nariai, nes anot jų valdančioji partija „Teisė ir Teisingumas“ (PiS) yra atsakingi už demokratijos griovimą Lenkijoje.

Lenkijos parlamentarizmo istorija driekiasi toli į praeitį ir sunku tiksliai pasakyti, kada susirinko pirmasis Seimas. Iki 1468 metų į Lenkijos seimus rinkdavosi tik aukšto rango kilmingieji, taigi seimų sudėtį apspręsdavo priklausymas magnatų giminėms. 1468-aisiais į Seimą suvažiavo vietiniuose seimeliuose išrinkti atstovai. Šis suvažiavimas ir žymi Lenkijos parlamentarizmo tradicijos pradžią. Tais pačiais metais Kazimiero teisyne buvo įtvirtinta ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Ponų taryba, tiesa, egzistavusi ir anksčiau. Ponų tarybos nariais buvo didžiųjų giminių atstovai, Didžiojo kunigaikščio aplinkos žmonės.

Jubiliejaus minėjimas prasidėjo Šv. mišiomis Varšuvos Šv. Jono Krikštytojo Arkikatedroje, kuriose dalyvavo Lenkijos valdančiosios partijos atstovai, prezidentas, svečiai.

Vakar Varšuvoje vyko Trečiasis Centrinės ir Rytų Europos parlamentų atstovų susitikimas, kuriame mėginta kelti pačius įvairiausius klausimus, pabrėžti regiono šalių tarpusavio bendradarbiavimo svarbą. Susitikime dalyvavo ne tik Europos Sąjungos narių, bet ir Azijos šalių atstovai. Nors norėta kalbėti apie infrastruktūrą, energetinį bendradarbiavimą ir mobilumą, skatinti regiono vieningumą, Azerbaidžano atstovo kalboje neišvengta emocijų dėl Kalnų Karabacho, o Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas po Baltarusijos atstovo teiginių apie rūpinimąsi aplinkosauga iškėlė Astravo atominės jėgainės klausimą.

Iškilmingame minėjime – Lenkijos prezidento kalba

550-ojo parlamentarizmo jubiliejaus minėjime dalyvaujantis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda sakė kalbą, kurioje pasitelkęs Lenkijos istoriją pasakojo apie ilgaamžę parlamentinės tradicijos svarbą valstybėje įvairiais momentais.

Savo kalboje Andrzejus Duda pabrėžė, kad parlamentą renka Lenkijos visuomenė ir kad parlamentas yra visuomenės atspindys.

„Visada yra valdančioji partija ir opozicija, vienbalsiškumo pasiekti neįmanoma“, – kalbėjo prezidentas.

„Pati valstybė yra suverenas, parlamentarus renka valstybės gyventojai, o valstybės pasirinkimą atspindi laimėjusioji partija, – teigė prezidentas. – Rinkimus laimėjusiai partijai negalima drausti įgyvendinti savo programą ir trukdyti pildyti pažadus.“

Prezidentas Andrzejus Duda taip pat teigė, kad toks priešinimasis laužo demokratijos principus.

Opozicija minėjimą boikotuoja

Varšuvos karališkoje pilyje vykstantį minėjimą boikotuoja didžiausios opozicinės partijos „Pilietinė platforma“ (PO) nariai, nes anot jų valdančioji partija „Teisė ir Teisingumas“ (PiS) yra atsakingi už demokratijos griovimą Lenkijoje, o vykdoma teismų reforma pažeidė Lenkijos konstituciją.

Užuot dalyvavę pilyje vykstančiame minėjime opozicijos nariai surengė alternatyvų jubiliejaus minėjimą, į kurį sukvietė visus buvusius parlamentarus.

Prie Varšuvos karališkosios pilies šiuo metu vyksta demonstracija prieš čia vykstantį minėjimą.