Varšuvoje paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
Va­sa­rio 28 die­ną Var­šu­vo­je vy­ko iš­kil­min­gas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo ren­gi­nys. Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės vė­lia­vos spal­vo­mis apš­vies­to­je Var­šu­vos fil­har­mo­ni­jo­je kon­cer­ta­vo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kes­tras, di­ri­guo­ja­mas Mir­gos Gra­ži­ny­tės-Ty­los.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio vadovaujama Lietuvos Respublikos Seimo narių delegacija, Lenkijos Respublikos Seimo Maršalka Marek Kuchciński, kiti aukšti Lenkijos Respublikos pareigūnai, Bažnyčios hierarchai, Lenkijos valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų, kultūros, verslo atstovai, Varšuvoje reziduojančio diplomatinio korpuso nariai.

Kalbėdamas po koncerto surengtame priėmime Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijos Respublikoje Šarūnas Adomavičius pabrėžė, kad šie metai yra ypatingi lietuviams ir lenkams minintiems valstybių atkūrimo šimtmečius ir palinkėjo, kad naujasis mūsų valstybių šimtmetis būtų saugus, taikus ir klestintis.