Varšuva Izraeliui: „Atsiprašyk!“
Len­ki­jos aukš­to ran­go par­ei­gū­nai an­tra­die­nį par­ei­ka­la­vo, kad Iz­rae­lis at­sip­ra­šy­tų už ko­men­ta­rus apie ta­ria­mą len­kų an­ti­se­mi­tiz­mą, įsip­lies­kus dip­lo­ma­ti­niam gin­čui, dėl ku­rio Var­šu­va pa­si­trau­kė iš Iz­rae­ly­je tu­rė­ju­sio įvyk­ti vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo.

Pasak jaunesniojo užsienio reikalų ministro Szymono Szynkowskio, Izraelio valdžia privalo „atsiprašyti“ už „rasistines“ replikas. Izraelio diplomatijos vadovas Israelis Katzas savaitgalį pareiškė, jog „lenkai žinda antisemitizmą su savo motinų pienu“.