V. Putino dukterų sąskaitų Latvijos bankuose neaptikta
Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no duk­te­rų Lat­vi­jos ko­mer­ci­nių ban­kų klien­tų są­ra­šuo­se nė­ra, pra­ne­šė Lat­vi­jos ban­kų prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja – Fi­nan­sų ir ka­pi­ta­lo rin­kos ko­mi­si­ja (FKRK).

„FKRK kontrolės departamentas patikrino, ar tokia informacija atitinka tikrovę, ir, remdamasis šalyje veikiančių bankų pateiktais duomenimis, konstatavo, jog jų klientų sąrašuose tokių asmenų nėra“, – sakė šios institucijos spaudos tarnybos vadovė Ieva Uplėja.

Amerikiečių žurnalas „Mother Jones“ kovo mėnesį paviešino knygos „Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump“ apie tariamą Rusijos kišimąsi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus ištraukas, kuriose užsimenama, kad Rusijos prezidento dukterys esą turi slaptų sąskaitų Latvijos bankuose.

Latvijos bankų reguliuotojas nusprendė šio informacijos tikrumą patikrinti.