V. Putinas giriasi Rusijos kontržvalgyba: demaskuota šimtai pareigūnų ir užsienio agentų
Už­sie­nio žval­gy­bos tar­ny­bos in­ten­sy­vi­na sa­vo veik­lą Ru­si­jo­je, o jos kontrž­val­gy­ba per­nai de­mas­ka­vo ke­lis šim­tus jų agen­tų, tre­čia­die­nį per Fe­de­ra­li­nės sau­gu­mo tar­ny­bos (FSB) val­dy­bos po­sė­dį sa­kė Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

„Kontržvalgybos tarnyba pernai dirbo produktyviai ir ryžtingai. Jos sėkmingos operacijos sustabdė 129 karjeros pareigūnų ir 465 užsienio saugumo tarnybų agentų veiklą. Matome, kad užsienio žvalgybos tarnybos bando intensyvinti savo veiklą dėl Rusijos ir kaip įmanydamos stengiasi gauti politinę, ekonominę, mokslinę ir technologinę informaciją“, – pareiškė V. Putinas.

Pasak jo, tai reikalauja dar patikimesnio FSB darbo.