Už šnipinėjimą Iranui ministras nuteistas kalėti 11 metų
Vie­nas bu­vęs Iz­rae­lio mi­nis­tras, su­da­ręs su­si­ta­ri­mą dėl at­sa­ko­vo par­eiš­ki­mo, an­tra­die­nį bu­vo nu­teis­tas ka­lė­ti 11 me­tų už šni­pi­nė­ji­mą žy­dų vals­ty­bės pa­grin­di­niam prieš­ui Ira­nui, in­for­ma­vo pro­ku­ro­rė.

Gonenas Segevas, 1995–1996 metais dirbęs energetikos ir infrastruktūros ministru, anksčiau sutiko sudaryti su prokurorais susitarimą dėl kaltinimų, susijusių su didelio masto šnipinėjimu ir informacijos perdavimu priešams.

Dėl šios bylos pobūdžio teismo posėdžiai vykdavo už uždarų durų.

Prokurorė Geula Cohen sakė prie teismo rūmų Jeruzalėje susirinkusiems žurnalistams, kad teisėjas patvirtino jo susitarimą su prokurorais ir paskelbė atitinkamą nuosprendį.

G. Segevas, kuris premjero Yitzhako Rabino Darbo partijos („HaAvoda“) vyriausybėje dirbo perbėgęs iš kraštutinių dešiniųjų stovyklos, kad atiduotų lemiamą balsą už 2-ąjį Oslo susitarimą su palestiniečiais, anksčiau yra kalėjęs dėl baudžiamųjų kaltinimų.

2004 metais jis buvo apkaltintas mėginęs nelegaliai įvežti iš Nyderlandų į Izraelį 30 tūkst. ekstazio tablečių, pasinaudojęs diplomatiniu pasu su suklastota galiojimo data.

Po metų jis pagal susitarimą su prokurorais pripažino kaltinimus.

G. Segevas taip pat buvo teistas už bandymą sukčiauti naudojantis kredito kortele.