Ukrainos parlamentas atėmė Nadijos Savčenko neliečiamybę
Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­ji Ra­da ket­vir­ta­die­nį at­ėmė jo­kiai frak­ci­jai ne­prik­lau­san­čios de­pu­ta­tės Na­di­jos Sav­čen­ko tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę ir pri­ta­rė ša­lies ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Ju­ri­jaus Lu­cen­kos pra­šy­mui pa­trauk­ti ją bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

J. Lucenka kovo 15 dieną apkaltino deputatę N. Savčenko planavus „teroro aktą“ prieš šalies parlamentą. Prokuroro duomenimis, tyrėjai turi nepaneigiamų įrodymų, kad ji planavo surengti įvairių teroro aktų, taip pat sprogdinti Aukščiausiosios Rados posėdžių salėje.

Naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas pranešė, kad per ketvirtadienio plenarinį posėdį 291 Ukrainos deputatas pritarė pasiūlymui patraukti N. Savčenko baudžiamojon atsakomybėn.

Pasiūlymui sulaikyti ir areštuoti deputatę pritarė atitinkamai 277 ir 268 įstatymų leidėjai.

Kol deputatai balsavo, N. Savčenko buvo posėdžių salėje ir stebėjo procesą. Po balsavimo ji užsimetė ant pečių paltą ir išėjo iš parlamento pastato. Šalia jo Konstitucijos aikštėje buvo susirinkę jos šalininkų ir priešininkų; ten N. Savčenko susitiko su savo seserimi Vira.

Anksčiau ketvirtadienį Aukščiausiosios Rados Reglamentų komitetas savo išvadose pareiškė, kad generalinio prokuroro pristatyti pasiūlymai dėl pritarimo Ukrainos liaudies deputatės N. Savčenko patraukimui baudžiamojon atsakomybėn, sulaikymui ir kardomosios priemonės arešto parinkimui yra teisėti, pakankami bei pagrįsti.

Pranešama, kad tyrėjų, žurnalistų, kelių šalininkų ir sesers lydima N. Savčenko iš Aukščiausiosios Rados išėjo į netoliese esančią Ukrainos saugumo tarnybą.