Ukrainoje prasidės naujas kovos su korupcija etapas
Po 2014 me­tų Mai­da­no re­vo­liu­ci­jos Ukrai­na kas­met gau­da­vo Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do (TVF), o taip pat ir ki­tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų fi­nan­si­nę par­amą. Par­amos lė­šos bu­vo nau­do­ja­mos re­for­moms ša­ly­je įgy­ven­din­ti. Ta­čiau tiek Ukrai­nos vi­suo­me­nės, tiek tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų eks­per­tų nuo­mo­ne, re­for­mos vyk­do­mos per­ne­lyg lė­tai ir ne­pa­kan­ka­mai skaid­riai. To­dėl TVF iš­kė­lė Ukrai­nos val­džiai es­mi­nę są­ly­gą: kol Aukš­čiau­sio­ji Ra­da ne­priims įsta­ty­mo dėl An­ti­ko­rup­ci­nio Teis­mo su­kū­ri­mo, fi­nan­si­nė par­ama Ukrai­nai bus lai­ki­nai su­stab­dy­ta.

Šis įstatymas yra esminė TVF sąlyga gauti eilinį kreditą. Pats kreditas neišsprendžia visų biudžeto papildymo problemų, tačiau tai teigiamas signalas ir kitiems užsienio finansiniams investuotojams, skiriantiems lėšas į įvairius investicinius projektus Ukrainoje. Tad galų gale 2018 metų birželio 6 dieną Aukščiausioji Rada konstitucine balsų dauguma (315 balsų „už“) priėmė įstatymą dėl Antikorupcinio Teismo sukūrimo.

Aukščiausias Antikorupcinis Teismas (AAT) bus esminė institucija naujoje kovos su korupcija sistemoje kartu su Nacionaliniu antikorupciniu biuru (NAB), Specializuota antikorupcine prokuratūra (SAP) ir Valstybiniu tyrimu biuru (VTB). Šis teismas užsiims išskirtinai tik didžiausio masto korupciniais nusižengimais, kuriuos tiria NAB. AAT veiks kaip pirmos instancijos teismas, tai yra rajonų teismai išvis nedalyvaus šių bylų nagrinėjime. Apeliacijoms svarstyti AAT viduje bus įsteigti Apeliaciniai rūmai, kurių sudėtyje dirbs atskiri teisėjai.

Halyna Yanchenko su kitais aktyvistais rengė akcijas prie parlamento ir reikalavo atimti neliečiamybę iš korupcija įtariamų parlamentarų.

AAT pradės dirbti daugiau kaip po 9 mėnesių, jeigu bus išrinkti 35 teisėjai, iš kurių 10 bus Apeliacinių rūmų teisėjai. Kandidatams numatyti griežti atrankos kriterijai. Į teisėjus negali kandidatuoti paskutinius 10 metų politikoje dalyvavę asmenys, turėję atstovaujamąjį mandatą, dirbę įvairiuose prokuratūros struktūrose, VRM sistemoje, Nacionalinėje policijoje, Ukrainos saugumo tarnyboje, NAB ir daugelyje kitų panašių institucijų. Pretendentais tapti gali vyresni kaip 35 metų amžiaus asmenys, turintys tam tikrą teisėjo, mokslinio darbo ar advokato darbo stažą. Jie varžysis atvirame konkurse.

AAT teisėjai renkami iki gyvenimo pabaigos, o atrankos komisiją sudarys Tarptautinių ekspertų taryba (TET) ir Aukščiausioji kvalifikacinė teisėjų komisija ( AKTK). TET nariai mažiausiai 3 balsais galės vetuoti pretendentų kandidatūras, bet šį veto balsų dauguma gali atmesti Teisėjų atrankos komisija, susidedanti iš 22 narių (16 AKTK ir 6 TET nariai). Norint atmesti veto, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip pusė, tai yra 3 TET nariai. Taigi, lemiamas žodis tvirtinant kandidatūras vis dėlto priklausys tarptautiniams ekspertams.

Priėmus įstatymą ir atlikus teismo formavimo procedūras Ukrainoje atsiras uždara, visiškai užsienio ekspertų prižiūrima jėgos struktūrų vertikalė, kurioje NAB galės kelti baudžiamasias bylas prieš bet kurį valstybės tarnautoją ar deputatą, SAP galės jų bylas perduoti į antikorupcinį teismą, o šis skelbs nuosprendžius nesižvalgydamas į politikų, valdininkų ir verslo elitą. Mat lemiamą vaidmenį skiriant teisėjus turės užsienio institucijų paskirti ekspertai.

AAT bus perduodamos korupcijos bylos, kai valstybei padaryta žala sieks ne mažiau 900 tūkst. grivinų. AAT uždavinys – tirti pažeidimus ir piktnaudžiavimus, kuriuos padarė deputatai, ministrai, o taip pat įvairių lygių teisminių institucijų teisėjai, tame tarpe ir Aukščiausiojo Teismo teisėjai.

TET nariais turės teisę tapti ne tik užsienio, bet ir Ukrainos piliečiai. Tačiau juos rekomenduos tarptautinės organizacijos, kurios padeda Ukrainai kovoti su korupcija. Tarp tokių tikrai bus Europos Taryba ir ESBO, bei kai kurios kitos institucijos. Tarptautinių ekspertų atlyginimai sieks apie 7 tūkst. dolerių per mėnesį, o atvykusiems iš užsienio bus apmokamas ir gyvenimas bei kelionių išlaidos.