Ukraina oficialiai nebedraugauja su Rusija
Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ka pa­si­ra­šė įsta­ty­mą, nuo 2019 me­tų ba­lan­džio 1 die­nos nu­trau­kian­tį Ukrai­nos ir Ru­si­jos su­si­ta­ri­mą dėl drau­gys­tės, bend­ra­dar­bia­vi­mo ir par­tne­rys­tės, pir­ma­die­nį pra­ne­šė pre­zi­den­tū­ros spau­dos tar­ny­ba. 

„Sutarties su Rusija nepratęsimas turi būti laikomas ne vienu epizodu, o mūsų galutinio atsiskyrimo nuo mūsų kolonijinės praeities ir persiorientavimo į Europą strategijos dalimi“, – pareiškė Ukrainos prezidentas.

„Kiti šios strategijos elementai yra: bevizis režimas, asociacijos su Europos Sąjunga sutartis, tomosas (religinis dekretas) sukurti autokefalinę, nepriklausomą Ukrainos Bažnyčią, išėjimas iš NVS (Nepriklausomų valstybių sandraugos), NATO ir ES narystės siekių įrašymas į mūsų Konstituciją, stiprios, patriotinės ir profesionalios Ukrainos kariuomenės sukūrimas, parama ukrainiečių kalbai, mūsų nacionalinei istorijai ir mūsų nacionalinio identiteto stiprinimas“, – sakė P. Porošenka.

Pasak jo, ši sutartis nebuvo nutraukta anksčiau, kad joje esančias nuostatas Ukraina galėtų panaudoti tarptautinių teismų procesuose prieš Rusiją.

Ukraina panaudojo visas šio dokumentu suteiktas galimybes savo nacionalinių interesų gynimui, sakė P. Porošenka.

Siūlymui nepratęsti prieš du dešimtmečius pasirašytą draugystės su Rusija susitarimą Ukrainos parlamentas pritarė praėjusią savaitę.

Dokumente sakoma, kad Kijevas bus atleistas nuo visų susitarime numatytų įsipareigojimų, o sutarties nutraukimas neturės įtakos teisėms, pareigoms ar teisinei padėčiai, kuriuos turėjo Ukraina vykdydama šią sutartį prieš jos nutraukimą.

Gruodžio 3-ąją Ukrainos prezidentas Petro Porošenka įregistravo parlamente siūlymą automatiškai nepratęsti dokumento galiojimo dar 10 metų dėl „besitęsiančios Rusijos agresijos prieš Ukrainą“.