TS-LKD kandidatus prezidento rinkimuose galės siūlyti ir ne konservatoriai
Už Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) kan­di­da­tus pre­zi­den­to, da­lies sa­vi­val­dy­bių me­rų rin­ki­muo­se ga­lės bal­suo­ti ir par­ti­jai ne­prik­lau­san­tys žmo­nės.

Tai numatančius pakeitimus šeštadienį patvirtino TS-LKD taryba, formaliai juos dar turės tvirtinti TS-LKD suvažiavimas.

Pagal naująją tvarką, kandidatus prezidento rinkimuose galės siūlyti partijos skyriai, jei už kandidatą balsuos ne mažiau nei 10 proc. skyriaus narių. TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis pabrėžė, kad kandidatais prezidento rinkimuose galės būti siūlomi ir nepartiniai asmenys.

Galutinis partijos remiamas kandidatas į prezidentus bus renkamas visuose skyriuose slaptu balsavimu, rinkimai bus laikomi įvykusiais, jei balsuos bent pusė visų TS-LKD skyrių, o laimėtojas išrenkamas, jei už jį balsavo pusė dalyvavusių rinkėjų balsų.

Naujovė – be pačių konservatorių, teisę rinkti galutinį TS-LKD kandidatą galės ir jokiai politinei partijai ar politiniam judėjimui nepriklausantys asmenys, kurie iš anksto užsiregistruos TS-LKD rinkimų sistemoje „deklaruodami pritarimą TS-LKD veiklai ir puoselėjamoms vertybėms“.

Skyrių susirinkimai kandidatus gali pasiūlyti iki šių metų rugsėjo 14 dienos. Šie kandidatai negalės kelti kandidatūros Europos Parlamento rinkimuose. Teisę siūlyti kandidatus prezidento rinkimuose taip pat turi TS-LKD prezidiumas, Bendrija „Lietuvos krikščionys demokratai“ ir TS-LKD frakcijos.

Taip pat pabrėžiama, kad partijos paramos pirminiuose rinkimuose nesulaukę, bet vistiek kandidatuoti į prezidentus nusprendę asmenys negalės tikėtis partijos paramos, bus atverta galimybė juos šalinti iš partijos.

Savivaldybių ir merų rinkimuose kandidatai į merus automatiškai taps ir sąrašo lyderiais, nebent jie to atsisakytų. Daug diskusijų sulaukė sąrašo lyderio teisė keisti rinkimų sąrašus, galiausiai sutarta, kad lyderis galės savo iniciatyva pasiūlyti sąraše įtraukti ar pakoreguoti vietą dviems kandidatams kiekviename penketuke, t.y. apie 40 proc. sąrašo, pakeitimus derinant su centriniu atrankos komitetu.

Jau vasarą TS-LKD tarybos sprendimu patvirtinta, kad trijuose didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje – vyks atviri rinkimai, t.y juose galės dalyvauti ne tik partijos nariai, bet ir iš anksto užsiregistravę partijos vertybėms simpatizuojantys asmenys. Atviri kandidatų rinkimai, pačių skyrių siūlymu, galės vykti pat Panevėžyje ir Kauno rajone.

Sąrašus savivaldos rinkimuose skyriai turės patvirtinti iki gruodžio 1-osios. TS-LKD sąrašai rinkimuose galės dalyvauti ir koalicijose, tačiau turės gauti prezidiumo pritarimą.

TS-LKD tarybos posėdis vyksta rengiantis partijos suvažiavimui.