Trečdalis amerikiečių jau pasirengę vėl balsuoti už Donaldą Trumpą
Už JAV pre­zi­den­tą Do­nal­dą Trum­pą per 2020 me­tų rin­ki­mus, jei­gu jis nu­spręs juo­se da­ly­vau­ti, la­bai ti­kė­ti­na, bal­suos treč­da­lis ame­ri­kie­čių, ra­šo lei­di­nys „The Hill“, rem­da­ma­sis Har­var­do uni­ver­si­te­to Ame­ri­kos po­li­ti­kos moks­lų cen­tro ir ty­ri­mų bend­ro­vės „Har­ris“ at­lik­tos apk­lau­sos re­zul­ta­tais.

Kiek daugiau nei penktadalis apklaustųjų, arba 22 proc., pareiškė, jog „tikrai“ balsuos už D. Trumpą. Dar 11 proc. pareiškė, jog „greičiausiai“ balsuos už dabartinį JAV prezidentą.

Tuo tarpu 33 proc. respondentų yra pasirengę „tikrai“ balsuoti už demokratų partijos kandidatą, kuris dalyvaus 2020 metų prezidento rinkimuose. Dar 11 proc. pareiškė, jog „greičiausiai“ balsuos už demokratą.

Apie 11 proc. apklaustųjų pažymėjo, jog nebalsuos nei už D. Trumpą, nei už demokratų kandidatą, o maždaug 13 proc. dar nėra apsisprendę.

Ekspertai mano, jog D. Trumpas greičiausiai dalyvaus kituose JAV prezidento rinkimuose.

Apklausa, kurioje dalyvavo 1,473 tūkst. respondentų, buvo atlikta gruodžio 24–26 dienomis.