Tirs „Russia today“ laidų objektyvumą
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos trans­lia­vi­mo stan­dar­tų prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­ja tre­čia­die­nį pra­dė­jo sep­ty­nis ty­ri­mus dėl įta­ria­mų nu­si­žen­gi­mų ob­jek­ty­vu­mui Ru­si­jos nau­jie­nų te­le­vi­zi­jos RT lai­do­se ir pa­žy­mė­jo, kad po bu­vu­sio ru­sų šni­po ap­nuo­di­ji­mo ko­vo mė­ne­sį „reikš­min­gai pa­dau­gė­jo“ pa­grin­dą ty­ri­mui su­tei­kian­čių šios te­le­vi­zi­jos lai­dų.

Agentūra „Ofcom“ „pradėjo septynis naujus tyrimus dėl deramo RT ... naujienų ir einamųjų reikalų laidų objektyvumo“, sakoma reguliuotojo pareiškime.