Tiria Prancūzijos prezidento administracijos vadovo ryšius
Pra­ncū­zi­jos ko­vos su ko­rup­ci­ja pro­ku­ro­rai pra­dė­jo ty­ri­mą dėl pre­zi­den­to Em­ma­nue­lio Mac­ro­no  ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vo Ale­xis Koh­le­ris ry­šių su Ita­li­jos kro­vi­nių ga­be­ni­mo lai­vais mil­ži­ne MSC, sa­ko­ma pir­ma­die­nį pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me.

A. Kohleris ir prezidentūra neigia įtarimus, apie kuriuos pirmiausiai paskelbė Prancūzijos tiriamosios žurnalistikos grupė „Mediapart“.