Teismas nepanaikino JT arešto orderio Julianui Assange'ui
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės teis­mas an­tra­die­nį pa­li­ko ga­lio­ti ša­lies iš­duo­tą areš­to or­de­rį Ju­lia­nui As­san­ge'ui, ati­mda­mas ga­li­my­bę vals­ty­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čios in­ter­ne­to sve­tai­nės „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jui pa­lik­ti Ek­va­do­ro am­ba­sa­dą Lon­do­ne, kur jis pra­lei­do pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus.

„Manęs neįtikino, kad arešto orderis turi būti panaikintas“, – pareiškė teisėja Emma Arbuthnot per posėdį Vestminsterio magistratų teisme Londone.

2012-ųjų birželį J. Assange'as į Ekvadoro ambasadą atėjo siekdamas išvengti Europos arešto orderio ir išdavimo Švedijai dėl 2010 metais šioje Skandinavijos šalyje pradėto tyrimo dėl įtariamo išžaginimo ir lytinės prievartos.

Švedija pernai nutraukė tyrimą, bet britų policija vis dar siekia areštuoti J. Assange'ą, nes jis nepasirodė teisme pažeidęs paleidimo už užstatą sąlygas per savo nesėkmingą priešinimąsi ekstradicijai.

Dar J. Assange'as atsisako palikti Ekvadoro ambasados teritoriją, nes bijo, kad bus išduotas JAV ir ten stos prieš teismą už 2010-aisiais „WikiLeaks“ paviešintus nutekintus slaptus JAV dokumentus.