T. May: britų parlamentarai galės balsuoti dėl „Brexit“ be susitarimo arba jo atidėjimo
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rė The­re­sa May an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Bend­ruo­me­nių Rū­mams ki­tą mė­ne­sį bus leis­ta bal­suo­ti dėl iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos be su­si­ta­ri­mo ar­ba „Bre­xit“ ati­dė­ji­mo, jei bus ne­pri­tar­ta jos pa­siek­tam su­si­ta­ri­mui su Briu­se­liu.

Premjerė sakė, kad jei kovą parlamentas atmes jos susitarimą su ES, įstatymų leidėjai tada balsuos dėl to, ar palikti Bendriją be jokio susitarimo. Jei bus nepritarta ir šiai idėjai, tuomet įstatymų leidėjai balsuos dėl pasiūlymo prašyti ES atidėti „Brexit“.

Britanija turi palikti ES kovo 29-ąją, tačiau vyriausybei kol kas nepavyko gauti Bendruomenių Rūmų paramos „skyrybų“ su bloku sutarčiai.

Abi šalys yra sakiusios, kad nori išvengti „Brexit“ be sutarties. Daug ekspertų tokiu atveju prognozuoja ekonominį chaosą, net perspėja dėl maisto produktų ir vaistų trūkumo ar vėl galinčios iškilti neramumų Šiaurės Airijoje grėsmės.