Sumanūs rusų diplomatai „prisiduria“ nuomodami butus
Svo­bo­da.org pra­ne­ša, kad Ru­si­jos dip­lo­ma­tai Če­ki­jo­je su­gal­vo­jo bū­dą „pri­si­dur­ti“ prie at­ly­gi­ni­mo – tre­tiems as­me­nims iš­nuo­mo­ja bu­tus, ku­riuo­se tu­rė­tų gy­ven­ti pa­tys. Vie­nas nuo­mi­nin­kas, ne­ga­lė­jęs iš­si­rei­ka­lau­ti su­tar­ties, su­ma­nė ieš­ko­ti tei­sy­bės ir pa­pras­čiau­siai „ga­vo į gal­vą“ nuo ru­sų val­di­nin­ko.

Rusijos prezidento reikalų valdybos išnuomoti butai Prahoje skirti gyventi rusų diplomatams, tačiau čekų žurnalistai sužinojo, kad juose gyvena privatūs nuomininkai. Namai prestižiniame Prahos rajone priklauso Čekijos valstybei, bet pagal tarpvalstybinį susitarimą nenustatytam laikui išnuomoti Rusijai. Dabar šiuose butuose ne tik gyvena su diplomatine tarnyba niekaip nesusiję asmenys, bet ir registruotos Rusijos ir kitų valstybių piliečių įmonės. Tai prieštarauja Čekijos įstatymams.

Keturiuose namuose, esančiuose netoli Rusijos ambasados iš viso yra daugiau nei 150 butų, o mažiausiai 50 jų išnuomoti tretiems asmenims. Viename iš pastatų dar 1993 metais įregistruota kompanija „Inturist“ ir Rusijos piliečio valdoma bendrovė „Sovitalprodmaš“, o kitame – dar keletas buvusių SSRS šalių piliečių įmonių.

Anot svoboda.org, čekų spauda susidomėjo šiais butais po to, kai vienam iš nuomininkų nepavyko deklaruoti gyvenamosios vietos, nes jis nesugebėjo išsireikalauti nuomos sutarties pasirašymo ir turėjo tenkintis žodiniu susitarimu ir neoficialiu atsiskaitymu.

Nuomos sutarties reikalavęs Aleksandras Maklakovas kreipėsi į teismą ir apskundė nuomos mokestį renkantį valstybės turtą užsienyje valdančios žinybos „Roszagransobstvennost“ darbuotoją Aleksandrą Terentjevą. Pastarasis nesukalbamą nuomininką paprasčiausiai primušė.

Rusija minėtus namus paveldėjo iš SSRS, po kurios subyrėjimo nuosavybės teisė atiteko Čekijos Respublikai, bet svetingi čekai leido juose ir toliau gyventi dar 1968 metais ten įsikūrusiems rusų diplomatams ir šnipams.

Pagal diplomatinius santykius reguliuojančią Vienos konvenciją, draudžiama nuomoti diplomatų reikmėms skirtą nekilnojamą turtą. Akivaizdu, kad būtent dėl šio priežasties nuomininkai negalėjo sudaryti nuomos sutarčių.

Kita vertus, apsukrūs butų valdytojai pernelyg ir nesistengė pasislėpti: skelbimai apie nuomojamus butus buvo įkelti į vieną populiariausių pasaulyje platformų – booking.com ir čekiškus nekilnojamojo turto tinklalapius. Kaip išsiaiškino čekų žurnalistai, daugeliu atvejų butus išnuomodavo iš užsienio uždarbiauti atvykstantiems sezoniniams darbininkams. Visi žurnalistų kalbinti nuomininkai teigė tą patį – su Aleksandru Terentjevu buvo galima atsiskaityti tik grynaisiais ir jis niekada neduodavo jokio kvito ir nepasirašinėjo nuomos sutarčių.

Rusijos ambasada Prahoje žiniasklaidos dėmesio susilaukė ir pernai, kai paaiškėjo, kad valdė neįprastai daug automobilių – vidutiniškai vienam rusų diplomatui Prahoje teko 1,5 automobilio su diplomatiniais numeriais.

Svoboda.org primena, kad Čekijos kontržvalgyba jau ne vienus metus praneša apie labai intensyvią Rusijos žvalgybos tarnybų veiklą Čekijoje bei mėginimus įtakoti ne tik Čekijos, bet ir aplinkinių šalių politinius procesus. Kontržvalgyba pažymi, kad Rusijos ambasadoje dirba dvigubai daugiau diplomatų, nei JAV arba Vokietijos pasiuntinybėse. Savaime suprantama, kad čekų kontržvalgybos nuomone, nemaža jų dalis – po diplomatine priedanga veikiantys šnipai.