Strasbūro teismo 2 smūgiai Rusijai
Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas an­tra­die­nį pa­skel­bė dvi nu­tar­tis, ku­rio­mis pa­smer­kė Ru­si­ją už žur­na­lis­tės Anos Po­lit­kovs­ka­jos nu­žu­dy­mo by­los ne­tin­ka­mą ty­ri­mą ir Mask­vos el­ge­sį su pro­tes­tų gru­pe „Pus­sy Riot“.

Nutartyje dėl A. Politkovskajos, 2006 metais nušautos Maskvoje, Strasbūre įsikūręs EŽTT daro išvadą, kad Rusija „nesiėmė tinkamų tyrimo veiksmų, kad surastų asmenį ar asmenis, užsakiusius šį nužudymą“.

Teismas taip pat nusprendė, kad su 2012 metais suimtomis trimis merginų pankroko grupės „Pussy Riot“ narėmis buvo nežmoniškai ir žeminančiai elgiamasi, taip pat buvo pažeista jų teisė į sąžiningą teismą ir laisvę.