Sirijos režimas iškėlė vėliavą pasienyje su Izraelio okupuotomis Golano aukštumomis
Si­ri­jos vy­riau­sy­bės pa­jė­gos ket­vir­ta­die­nį, pra­ėjus maž­daug ket­ve­riems me­tams nuo tos te­ri­to­ri­jos kon­tro­lės pra­ra­di­mo, iš­kė­lė ša­lies vė­lia­vą pa­sie­ny­je su Iz­rae­lio oku­puo­to­mis Go­la­no Aukš­tu­mo­mis, pra­ne­šė pa­dė­tį Si­ri­jo­je ste­bin­ti or­ga­ni­za­ci­ja.

Padėtį Sirijoje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) nurodė, kad režimo pajėgos įžengė į buferinę zoną tarp Sirijos ir aneksuotų Golano Aukštumų, ir iškėlė ten šalies vėliavą.

„Režimo pajėgos iškėlė Sirijos vėliavą virš Kuneitros perėjos, pagrindinio pasienio su okupuotomis Golano Aukštumomis taško, praėjus maždaug ketveriems metams nuo šios teritorijos kontrolės praradimo“, – sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas (Ramis Abdel Rahmanas).

Pasak jo, vyriausybės pajėgų kariai ir policijos pareigūnai įžengė į suniokotą Kuneitros miestą, esantį buferinėje zonoje, kovotojams palikus šią vietovę.

Damasko režimui artimas dienraštis „Al Watan“ pranešė, kad sirų „kariai iškėlė Sirijos vėliavą virš Kuneitros perėjos, kelios dešimtys metrų nuo priešo Izraelio karių“.

1,2 tūkst. kv. km Golano Aukštumų Izraelis nuo Sirijos atplėšė per 1967 metų Šešių dienų karą, o paskui šią dalį aneksavo. Tarptautinė bendrija šio žingsnio nepripažįsta.

Apie 510 kv. km Golano Aukštumų yra paliaubų linijos Sirijos pusėje, o buferinę teritoriją tarp Izraelio ir Sirijos kontroliuojamų teritorijų prižiūri Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgos.

Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA pranešė, kad „kariuomenės padaliniai buvo dislokuoti ties vėliavos žiedu ir išlaisvinto Kuneitros miesto viduje, jame nebesant teroristų“.

Kovotojai iš buvusio „al Qaeda“ padalinio Sirijoje vadovaujamo džihadistų aljanso „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS) buvo užėmę Kuneitrą ir šalia miesto esančią buferinę zoną, kuri ištisus dešimtmečius liko aptverta.

Šeštadienį jie iš ten buvo išvežti į šiaurės vakarinę Idlibo provinciją, sudarius susitarimą, pagal kurį sukilėliai įsipareigojo perduoti savo teritorijas Sirijos režimui. Šioms deryboms tarpininkavo Rusija.