Šiaurės Korėja pasiųs savo sportininkus į olimpiadą
Šiau­rės Ko­rė­jos spor­ti­nin­kai da­ly­vaus at­ei­nan­tį mė­ne­sį Pie­tų Ko­rė­jo­je vyk­sian­čio­je žie­mos olim­pia­do­je, an­tra­die­nį su­si­ta­rė abi ša­lys, su­ren­gu­sios pir­mą­sias ofi­cia­lias de­ry­bas per dau­giau kaip dve­jus pa­sta­ruo­sius me­tus.

„Šiaurės Korėja pasiųs Nacionalinio olimpinio komiteto delegaciją, atletų, palaikančių šokėjų, artistų grupę, žiūrovų, tekvondo pasirodymų komandą ir žurnalistų, o Pietūs pasirūpins visais reikalingais patogumais ir infrastruktūra“, – sakoma bendrame pranešime.