Senato komitetas patvirtino kontroversišką Haspel kandidatūrą į CŽV vadovo postą
JAV Se­na­to Žval­gy­bos ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė Gi­nos Has­pel kan­di­da­tū­rai į Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) va­do­vo pos­tą, nors ši pa­ty­ru­si žval­gy­bos par­ei­gū­nė su­lau­kė daug kri­ti­kos dėl ry­šių su šio šimt­me­čio pra­džio­je vyk­dy­ta šiurkš­čių tar­dy­mų prog­ra­ma.

Per lemiamą balsavimą Žvalgybos komiteto nariai 10 balsų prieš penkis nubalsavo už tai, kad jos kandidatūrą svarstytų visas Senatas, kuris beveik garantuotai ją parems.

„Gina Haspel yra labiausiai kvalifikuotas asmuo, kurį tik galėjo parinkti prezidentas į CŽV vadovo postą, ir labiausiai pasirengusi kandidatė per 70 agentūros istorijos metų“, – pareiškė komiteto pirmininkas Richardas Burras.

„Per savo puikią 30 metų karjerą jį elgėsi moraliai, etiškai ir teisėtai. Ji yra tinkamas žmogus, kad vadovautų agentūrai miglotoje ir iššūkių kupinoje ateityje“, – pridūrė senatorius.