Santjage policija vaikė prieš popiežių protestavusius demonstrantus
Či­lės sos­ti­nė­je po­li­ci­ja an­tra­die­nį van­dens pa­tran­ko­mis vai­kė šim­tus žmo­nių, pro­tes­ta­vu­sių prieš sek­sua­li­nį iš­nau­do­ji­mą Baž­ny­čio­je ir ban­džiu­sių su­trik­dy­ti po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus mi­šias po at­vi­ru dan­gu­mi.

Policija demonstrantus ėmė vaikyti šiems patraukus link Santjago parko, kur Pranciškus pirmąją savo vizito Čilėje dieną vadovavo mišioms po atviru dangumi. Jose dalyvavo maždaug 400 tūkst. maldininkų.

Maždaug 50 demonstrantų pareigūnai areštavo.

Pirmąjį popiežiškąjį Pranciškaus vizitą Čilėje temdo pranešimas apie seksualinio išnaudojimo mastą vietos Bažnyčioje.

Jungtinėse Valstijose įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Bishop Accountability“ prieš pontifiko vizitą praėjusią savaitę paskelbė, kad nuo 2000 metų beveik 80 Katalikų Bažnyčios dvasininkų Čilėje buvo apkaltinti seksualiai išnaudoję vaikus.