Rusijos URM Latvijos diplomatei įteikė nepageidaujamų asmenų sąrašą
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tre­čia­die­nį iš­sik­vie­tė Lat­vi­jos pa­siun­ti­nio pa­va­duo­to­ją ir per­da­vė jai šios ša­lies pi­lie­čių, ku­riems drau­džia­ma įva­žiuo­ti į Ru­si­jos te­ri­to­ri­ją, są­ra­šą, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

„Atsakydama į nedraugiškus Latvijos vyriausybės veiksmus, kai 49 Rusijos piliečiams buvo uždrausta įvažiuoti į šios šalies teritoriją, Rusijos užsienio reikalų ministerija iškvietė Latvijos diplomatinės misijos Maskvoje vadovo pavaduotoją“, – sakoma ministerijos interneto svetainėje.

„Jai įteiktas sąrašas Latvijos piliečių, kurie atvirai laikosi rusofobiškų pažiūrų, pasisako už sankcijų Rusijai sugriežtinimą ir rusakalbių mažumos diskriminavimą; jiems uždrausta įvažiuoti į Rusijos Federaciją“, – nurodoma pranešime.

„Perspėjome, kad šis sąrašas nėra baigtinis. Jeigu prieš rusus nukreipti veiksmai tęsis, jame gali atsirasti naujų asmenų“, – pabrėžiama jame.

Su Sergejaus Magnitskio byla susijusias sankcijas, apimančios draudimus įvažiuoti į šalis ir naudotis jų finansų sistemomis, taip pat įvedė tokios valstybės kaip JAV, Kanada, Lietuva, Estija, Didžioji Britanija.

Birželio pradžioje Rusijos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir spaudos departamento direktoriaus pavaduotojas Artiomas Kožinas pareiškė, kad Maskva reaguos į nedraugiškus Latvijos žingsnius uždraudžiant įvažiuoti Rusijos piliečiams iš „Magnitskio sąrašo“.