Rusijos teismas svarstys Navalno skundą dėl draudimo kandidatuoti į prezidento postą
Ru­si­jos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ape­lia­ci­nė ko­le­gi­ja šeš­ta­die­nį nag­ri­nės opo­zi­ci­jos ly­de­rio Alek­se­jaus Na­val­no skun­dą dėl teis­mo nu­tar­ties, pri­pa­ži­nu­sios tei­sė­tu Cen­tri­nės rin­ki­mų ko­mi­si­jos (CRK) spren­di­mą ne­re­gis­truo­ti rin­kė­jų gru­pės, iš­kė­lu­sios jį sa­vo kan­di­da­tu ko­vą vyk­sian­čiuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

Apie tai naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė opozicijos lyderio atstovas Ivanas Ždanovas.

„Teismo posėdis įvyks šiandien vidurdienį Maskvos laiku,“ – sakė jis.

Aukščiausiasis Teismas gruodžio 30 dieną atmetė A. Navalno prašymą pripažinti (CRK) sprendimą neteisėtu.

Savo apeliacijoje opozicionierius prašo panaikinti šį sprendimą ir patenkinti jo administracinį ieškinį.

Pasak teisininkų, jei sprendimas nebus panaikintas, draudimas A. Navalnui dalyvauti prezidento rinkimuose bus apskųstas Europos Žmogaus Teisių Teismui.