Rusijos pažadai arba sovietinių indėlių kompensavimo miražas
Ru­si­jos par­la­men­to že­mu­ti­niai rū­mai (Vals­ty­bės Dū­ma) pri­ėmė įsta­ty­mą, ku­riuo dar vie­ne­riems me­tams iki 2022 me­tų sau­sio 1 die­nos ati­de­da­mas gy­ven­to­jų in­dė­lių bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos Tau­po­ma­ja­me ban­ke at­kū­ri­mas.

Tai numatančio įstatymo „Dėl būtiniausio socialinio krepšelio bazinės vertės“ įsigaliojimas pirmąkart sustabdytas buvo 2003 metais, pritrūkus lėšų šių kilnių valdžios tikslų įgyvendinimui. Vėliau beveik du dešimtmečius kasmet šie tikslai buvo vis tolinami metams.

Įstatymas skelbia, jog Rusijos piliečių 1991 metų birželio 20-ąją tuometinės SSRS Taupomajame banke turėti indėliai būtų atkuriami, juos konvertuojant į Rusijos vyriausybės obligacijas tuometiniu konvertuojamojo rublio kursu.

Finansų ministerijos skaičiavimais, 2021 metais tam prireiktų 47,22 trln. rublių (620 mlrd. eurų pagal dabartinį rublio kursą).