Rusijos Ortodoksų Bažnyčia nutraukia ryšius su Konstantinopoliu
Ru­si­jos Or­to­dok­sų Baž­ny­čia pir­ma­die­nį pa­skel­bė nu­trau­kian­ti ry­šius su Kons­tan­ti­no­po­lio Pa­triar­cha­tu dėl jo pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­im­to spren­di­mo pri­pa­žin­ti Ukrai­nos Or­to­dok­sų Baž­ny­čios ne­prik­lau­so­my­bę.

„Buvo nuspręsta visiškai nutraukti eucharistinį bendravimą su Konstantinopolio Patriarchatu“, žurnalistams Minske pareiškė Maskvos patriarchato diplomatinių ryšių vadovas metropolitas Ilarionas. Tai reiškia, kad abiejų Bažnyčių dvasininkai negali drauge tarnauti, o tikintieji, priklausantys skirtingoms Bažnyčioms, negali priimti kartu komunijos.

Po Švenčiausiojo Sinodo – Rusijos Ortodoksų Bažnyčios sprendimų priėmimo institucijos – susitikimo Ilarionas sakė, kad jo Bažnyčia nepripažįsta praėjusią savaitę Konstantinopolio Patriarchato priimto sprendimo.

Stambule įsikūręs ekumeninis patriarchatas ketvirtadienį paskelbė sutikęs pripažinti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios nepriklausomybę – autokefaliją. Šis sprendimas buvo džiaugsmingai įvertintas Kijeve, bet pasmerktas Maskvoje.

Ukrainos Bažnyčia šiuo metu yra pasidalijusi į tris Bažnyčias, kurių vieną techniškai prižiūri Maskvos patriarchas. Vyriausybė Kijeve šį faktą laiko nepriimtinu vykstant karui su Rusijos remiamais Rytų Ukrainos separatistais.

Stambulo sinodo susitikimas, kuriam pirmininkavo ekumeninis patriarchas Baltramiejus I, laikomas „pirmuoju tarp lygių“ 300 mln. tikinčiųjų turinčioje pasaulio ortodoksų krikščionių bendruomenėje, „nusprendė tęsti autokefalijos suteikimo Ukrainos bažnyčiai“ procesą, sakoma oficialiame patriarchato pranešime.

Ukrainoje šiuo metu yra trys ortodoksų Bažnyčios. Didžiausia iš jų yra MP+UOB, kuri liko Rusijos Ortodoksų Bažnyčios jurisdikcijoje po Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip pat yra dvi atsiskyrusios Bažnyčios: dabar ekumeninio patriarchato pripažįstama Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB), vadovaujama patriarcho Filareto, ir Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (UAOB), vadovaujama metropolito Makarijaus.

Ekumeninio patriarchato Šventasis Sinodas – Baltramiejaus I vadovaujama sprendimų priėmimo institucija – taip pat sutiko grąžinti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovui patriarchui Filaretui ir Kijevo metropolitui Makarijui kanoninius rangus po jų ekskomunikacijos ginče su Maskva.