Rusijos atsakas: baudžiamas nedraugiškų valstybių verslas
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė įsta­ty­mą dėl at­sa­ko­mų­jų sank­ci­jų Va­ka­rų ša­lims, sa­ko­ma ofi­cia­lios tei­si­nės in­for­ma­ci­jos sve­tai­nė­je pa­skelb­ta­me do­ku­men­te.

Anot dokumento, prezidentas turės teisę uždrausti ar įšaldyti Rusijos bendradarbiavimą su nedraugiškomis valstybėmis bei organizacijomis, „tiesiogiai ar netiesiogiai“ priklausančioms tokių šalių jurisdikcijai.

Taip pat gali būti draudžiamas ar ribojamas šių organizacijų produkcijos ar žaliavos importas, eksportas, jų dalyvavimas viešuose konkursuose bei privatizacijoje.

Dokumente taip pat nurodoma, kad valstybės vadovas turės teisę imtis „kitų priemonių“, susijusių su sankcijomis.

Įstatymas negalioja būtiniausioms prekėms, neturinčioms analogų Rusijoje bei produkcijai, įvežamai piliečių savo asmeniniam naudojimui.

Teisės aktu numatoma, kad atsakomosios sankcijos gali būti taikomos ir Rusijos įmonėms, kurių bent dalį akcijų valdo užsienio bendrovės.

Tokias priemones gegužės 22-ąją patvirtino Valstybės Duma, o gegužės 30-ąją – Federacijos Taryba.