Rusijoje išteisintas vaikų pornografijos gamyba kaltintas istorikas
Ru­sų is­to­ri­kas, se­niau­sios Ru­si­jos žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos „Me­mo­rial“ sky­riaus Ka­re­li­jo­je va­do­vas, ty­ri­nė­jęs Sta­li­no Di­džio­jo te­ro­ro au­kų ma­si­nes ka­pa­vie­tes ir eks­hu­ma­vęs pa­lai­kų, ket­vir­ta­die­nį bu­vo iš­tei­sin­tas vai­kų por­nog­ra­fi­jos ga­my­bos by­lo­je, ta­čiau bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu šau­na­mų­jų gink­lų lai­ky­mu, pra­ne­šė jo ad­vo­ka­tas Vik­to­ras Anuf­ri­je­vas.

„Esu laisvas“, – šūktelėjo istorikas Jurijus Dmitrijevas, kai buvo paleistas iš teismo salės šiaurės vakarų Rusijos mieste Petrozavodske.

Anot jo advokato, teismas visiškai išteisino istoriką, kaltinamą vaikų pornografijos gamyba.

Vis dėlto teismas pripažino J. Dmitrijevą kaltu neteisėtai laikius lygiavamzdžio ginklo detales ir skyrė jam pusantrų metų kalėjimo. Tačiau teismas atsižvelgė į istoriko praleistą laiką tardymo izoliatoriuje ir sumažino bausmę iki 3 mėnesių laisvės atėmimo.

Prokurorai prašė teismo skirti J. Dmitrijevui devynerius metus griežto režimo kalėjimo. Advokatai savo ruožtu tikino, kad istorikas nepadaręs jokių nusikaltimų ir reikalavo jį išteisinti.

Pats J. Dmitrijevas nepripažino savo kaltės.

Ketvirtadienį grupė „Rusijos žmogaus teisių gynėjų taryba“ pareiškė, kad kaltinimai J. Dmitrijevui yra nepagrįsti. Anot jos narių, iškeliant baudžiamąją bylą, vykdant ikiteisminį tyrimą ir nagrinėjant bylą buvo padaryta keletas pažeidimų.

Teisių gynėjai taip pat teigia, kad „Dmitrijevo veiksmai neišėjo iš normalaus tėvų rūpinimosi savo vaiko ugdymu ir sveikata ribų“.

Organizacijos „Memorial“ skyriaus Karelijoje vadovas buvo sulaikytas 2016 metų gruodžio 13 dieną savo bute Petrozavodske.

Tyrėjai kaltino jį fotografavus savo nepilnametę įdukrą pornografinei medžiagai, įvykdžius tvirkinimo veiksmų ir neteisėtai laikius ginklų.

Psichologų ir psichiatrų atlikta ekspertizė parodė, kad J. Dmitrijevas buvo pakaltinamas, tačiau vaizdo medžiagos tyrimas atskleidė, kad fotografijos nėra pornografinės.