Rusijai ES sankcijos pratęstos dar pusmečiui
Eu­ro­pos Są­jun­ga ket­vir­ta­die­nį pus­me­čiui, iki 2019 me­tų ko­vo 15 die­nos, pra­tę­sė sank­ci­jas Ru­si­jai, sa­ko­ma ket­vir­ta­die­nį Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me.

„Europos Sąjungos Taryba dar šešiems mėnesiams – iki 2019 metų kovo 15 dienos – pratęsė varžomąsias priemones dėl veiksmų, pakertančių Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ar nepriklausomybę, arba keliančių jiems grėsmę“, – sakoma pranešime.

Sankcijos taikomos 155 fiziniams asmenims ir 44 organizacijoms. Tarp taikomų priemonių yra aktyvų įšaldymas ir kelionių suvaržymai.

Informacija apie šį sprendimą rugsėjo 14 dieną bus paskelbta oficialiajame ES leidinyje.