Rusija priims JAV nacionalinio saugumo patarėją
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas tre­čia­die­nį pri­ims JAV na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­ją Joh­ną Bol­to­ną, per šias de­ry­bas bus sie­kia­ma su­si­tar­ti dėl ga­li­mo Krem­liaus šei­mi­nin­ko ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų va­do­vo Do­nal­do Trum­po su­si­ti­ki­mo.

„Prezidentas priims Boltoną Kremliuje“, – žurnalistams sakė V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas.

„Šios derybos įvyks šiandien“, – teigė jis ir pridūrė, kad J. Boltonas taip pat susitiks su keliais aukšto rango Rusijos pareigūnais.