Rusija pratęsė vakarietiškų maisto produktų embargą
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ket­vir­ta­die­nį pa­si­ra­šė įsa­ką, ku­riuo drau­di­mas im­por­tuo­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je, JAV ir kai ku­rių ki­to­se vals­ty­bė­se pa­ga­min­tus mais­to pro­duk­tus pra­tę­sia­mas iki 2019 me­tų gruo­džio 31 die­nos.

Prekybos embargą vakarietiškiems maisto produktams Kremlius vieneriems metams paskelbė 2014 metų rugpjūtį, reaguodamas į Vakarų demokratijų sankcijas, įvestas dėl Rusijos aneksuoto Krymo ir dėl jos paramos separatistams Ukrainos rytuose.

Iš pradžių embargas buvo paskelbtas vieneriems metams, galiojo JAV, ES, Australijoje, Kanadoje, Norvegijoje pagamintiems maisto produktams. Po metų šį valstybių sąrašą papildė Albanija, Juodkalnija, Islandija, Lichtenšteinas, o nuo 2016-ųjų – Ukraina.

2015-ųjų rugpjūtį V. Putinas embargo galiojimą pratęsė metams ir nurodė specialiuose poligonuose naikinti visus į šalį nelegaliai įvežtus maisto produktus.

Po metų embargo galiojimas buvo pratęstas dar metams, o pernai birželį – iki 2018 metų pabaigos.