Rusija neišduos savo piliečių JAV, jų kaltinamų kibernetinėmis atakomis
Ru­si­jos vy­riau­sy­bė nie­ka­da ne­iš­duos Jung­ti­nėms Vals­ti­joms sa­vo pi­lie­čių, ku­riuos Va­šing­to­nas kal­ti­na ki­ber­ne­ti­nė­mis at­ako­mis per 2016 me­tų prieš­rin­ki­mi­nę kam­pa­ni­ją, par­eiš­kė Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas in­ter­viu, ku­rio iš­trau­ką pa­skel­bė JAV te­le­vi­zi­ja NBC.

„Aš žinau, kad jei neatstovauja Rusijos valstybės, Rusijos valdžios. Ką konkrečiai jie darė, neturiu supratimo. Jei jie ir kažką ir padarė, tegul amerikiečių kolegos pateikia mums tyrimų medžiagą, detales ir duomenis, mes tai išanalizuosime“, – sakė V. Putinas, kurio atsakymas buvo išverstas į anglų kalbą.

Į klausimą, ar Rusija ryžtųsi šių asmenų ekstradicijai, V. Putinas pabrėžė: „Niekada... niekada Rusija netaikys ekstradicijos savo piliečiams, taip pat kaip ir JAV“.

JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris (Robertas Miuleris), tiriantis Maskvos kišimąsi į 2016 metų Amerikos prezidento rinkimus, vasario 16-ąją apkaltino 13 Rusijos piliečių vadovavus slaptai kampanijai, turėjusiai pakreipti balsavimo rezultatus Kremliui palankia linkme.