Rusija ir Japonija gali iki metų galo sudaryti taikos susitarimą
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­ja ir Ja­po­ni­ja ga­lė­tų iki šių me­tų ga­lo „be jo­kių iš­anks­ti­nių są­ly­gų“ pa­si­ra­šy­ti tai­kos su­si­ta­ri­mą, ku­ris iš­spręs­tų il­ga­lai­kį te­ri­to­ri­nį gin­čą tarp ša­lių.

„Iki metų gali be jokių išankstinių sąlygų sudarykime taikos susitarimą“, – sakė V. Putinas Vladivostoke Tolinuosiuose Rytuose vykstančiame ekonomikos forume, kuriame dalyvauja ir Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe.