Rusija ėmėsi atsakomųjų sankcijų: vėl kentės verslas
Ru­si­jos Vals­ty­bės Dū­ma an­tra­die­nį per tre­čią, pa­sku­ti­nį svars­ty­mą, pri­ėmė įsta­ty­mą dėl sank­ci­jų Jung­ti­nės Vals­ti­joms ir vir­ti­nei ki­tų Mask­vai ne­drau­giš­kų ša­lių. „Šis įsta­ty­mas iš­ple­čia pre­zi­den­to ir vy­riau­sy­bės ga­lias im­tis sank­ci­jų prieš kon­kre­čius fi­zi­nius ir ju­ri­di­nius as­me­nis, nu­ro­do še­šias kon­kre­čias kryp­tis, ku­rio­mis ga­li bū­ti im­ta­si ri­bo­ja­mų­jų prie­mo­nių“, – pri­sta­ty­da­mas įsta­ty­mo pro­jek­tą par­eiš­kė val­dan­čio­sios par­ti­jos „Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“ frak­ci­jos Vals­ty­bės Dū­mo­je pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas And­re­jus Isa­je­vas.

Pagal naująjį įstatymą, Rusijos prezidentas galės uždrausti arba sustabdyti Rusijos tarptautinį bendradarbiavimą su nedraugiškomis užsienio valstybėmis, taip pat organizacijomis, kurios „tiesiogiai arba netiesiogiai“ priklauso nedraugiškų užsienio valstybių jurisdikcijai.

Be to, toms organizacijoms, kurios priklauso nedraugiškų užsienio valstybių jurisdikcijai, gali būti uždraustas jų produkcijos ar žaliavos įvežimas ir, atitinkamai, išvežimas į Rusiją ir iš jos. Prezidentas galės uždrausti tokioms organizacijoms dalyvauti konkursuose dėl valstybinių užsakymų ir privatizavimo.

Paskutiniame įstatymo punkte sakoma, kad Rusijos prezidentas turi teisę imtis ir „kitų (poveikio) priemonių“.

Tokios poveikio priemonės netaikomos gyvybiškai būtinoms prekėms, kurių analogai negaminami Rusijoje, o taip pat prekėms, kurias įsiveža Rusijos piliečiai asmeniniam naudojimui.

Trečiam svarstymui pateiktame įstatymo projekte buvo gerokai išplėstas sąrašas kompanijų, prieš kurias, vyriausybės iniciatyva ir prezidentui pritarus, gali būti imtasi poveikio priemonių. Ankstesniame įstatymo projekte sankcijos buvo numatytos daugiau nei 25 proc. užsienio kapitalo savo struktūroje turinčioms Rusijos įmonėms. Priėmus pataisytą projektą, sankcijos gali būti taikomos visoms Rusijos kompanijoms, turinčioms bet kokią dalį užsienio kapitalo.

„Mes pasiekėme susitarimą, kad jokios priemonės nebus taikomos kuluaruose, o tik pasitarus su verslo, ekspertų bendruomene, Valstybės Dūma. Tai salėje patvirtino vyriausybės įgaliotasis atstovas“, – sakė A. Isajevas.

„Paskutinis įstatymo variantas yra nekenksmingas. Jis nieko neleidžia ir nieko nedraudžia. Vyriausybė ir be šio įstatymo turėjo teisę imtis sankcijų prieš juridinius ir fizinius asmenis. Tai yra pagrindų įstatymas, bet įsigilinus į jo esmę, jis leidžia vyriausybei įvesti sankcijas kokios nors produkcijos įvežimui“, – sakė ekonomikos politikos komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Nikolajus Arefjevas.

Pasak jo, jeigu naujasis įstatymas bus susietas su Baudžiamojo kodekso pataisomis dėl sankcijų laikymosi Rusijos teritorijoje, jis gali tapti „gana bauginančiu susidorojimo su nepageidaujamais verslininkais įrankiu“.

Šis įstatymas įsigalios iš karto po jo oficialaus paskelbimo.