Pro ambasados langą – Boriso Nemcovo aikštė
Va­šing­to­no mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl aikš­tės prieš­ais Ru­si­jos am­ba­sa­dą pa­va­di­ni­mo nu­žu­dy­to Ru­si­jos opo­zi­ci­jos po­li­ti­ko Bo­ri­so Ne­mco­vo var­du, pra­ne­šė bu­vęs ru­sų opo­zi­ci­nės li­be­ra­lios Liau­dies lais­vės par­ti­jos ( PAR­NAS) vie­nas pir­mi­nin­kų, Bo­ri­so Ne­mco­vo fon­do pir­mi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ka­ra-Mur­za jau­nes­ny­sis.

„Vašingtono miesto taryba vienbalsiai patvirtino ... nuolatinį įstatymo projektą ... dėl Boriso Nemcovo aikštės priešais Rusijos pasiuntinybę. Laikinas įstatymas jau įsigaliojo“, – antradienį savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ parašė V. Kara-Murza.

Jis pranešė, kad B. Nemcovo aikštės atidarymo ceremonija įvyks vasario 27 dieną, per trečiąsias politiko nužudymo metines.

B. Nemcovas, vienas žinomiausių Rusijos opozicijos lyderių, buvo nušautas 2015 metų vasario 27 dieną ant Maskvos upės tilto šalia Kremliaus.

Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas sausio 10 dieną sakė, kad aikštės priešais Rusijos ambasadą Vašingtone pervadinimo klausimas yra šio miesto valdžios prerogatyva.

„Palikčiau be komentarų, tik pabrėžčiau, kad tai, be abejo, miesto valdžios prerogatyva, esant fonui, kad mūsų šalių dvišalių santykių būklė kaip ir anksčiau, švelniai tariant, galėtų būti geresnė“, – žurnalistams atsakė D. Peskovas, paprašytas pakomentuoti minimą Vašingtono miesto sprendimą.