Prieš rinkimus Vladimiras Putinas lankosi aneksuotame Kryme
Pa­sku­ti­nę pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos die­ną Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas lan­ko­si Kry­me. Pra­ėjus ket­ve­riems me­tams po Kry­mo anek­si­jos, Kry­mo to­to­riai jau­čia­si pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Jie ža­da boi­ko­tuo­ti Ru­si­jos pre­zi­den­to rin­ki­mus, ku­rie tarp­tau­ti­nės tei­sės po­žiū­riu yra ne­tei­sė­ti.

Tiesos badas – didžiausia Krymo gyventojų problema. Tuo įsitikinęs Krymo totorių bendruomenės pirmininko pavaduotojas Narinamas Dželalovas. Jis pastebi, kad daugelis Krymo gyventojų pasiduoda propagandos įtakai ir negeba skirti tiesos nuo melo.

„Aš nepripažįstu Rusijos jurisdikcijos Kryme, todėl manau, kad rengti čia rinkimus yra neteisėta“, – sako bendruomenės atstovas.

Vos antrą kartą per ketverius metus po Krymo aneksijos į Ukrainą nuvykusi Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Federica Mogherini turėjo išklausyti kritikos dėl bendrijos vangumo sprendžiant Ukrainos klausimus. Krymo totoriai nebetiki žodžiais ir jaučiasi palikti vienui vieni.

O V. Putinas, ketvirtųjų aneksijos metinių išvakarėse paklaustas, kokiomis sąlygomis galėtų grąžinti Krymą Ukrainai, atsakė: „Meskite iš galvos, tai – neįmanoma.“

Po deportacijų Krymo totoriai į Krymą grįžo 1989-aisiais, šiandien jie sudaro 12 proc. pusiasalio gyventojų.