Prieš Pergalės dieną – prezidento inauguracija
Ru­si­jos pre­zi­den­tu ket­vir­tai ka­den­ci­jai per­rink­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no inau­gu­ra­ci­ja įvyks ge­gu­žės 7-ąją, an­tra­die­nį pra­ne­šė ša­lies vy­riau­sy­bės va­do­vas Dmi­tri­jus Med­ve­de­vas.

„Šalis išrinko prezidentą. Gegužės 7-ąją, po inauguracijos, vyriausybė, kaip numato Konstitucija, atsistatydins“, – sakė D. Medvedevas, Valstybės Dūmoje pristatydamas vyriausybės šešerių metų veiklos ataskaitą.

Premjeras pažymėjo, kad visa, ką vyriausybė nuveikė per tuos metus, yra bendro darbo su parlamentarais rezultatas.

Jis informavo, kad per šešerius metus įstatymais tapo daugiau nei pusantro tūkstančio vyriausybės parengtų iniciatyvų.

D. Medvedevas padėkojo visiems įstatymų leidėjams už bendrą darbą.