Premjeras Europos lyderiams paaiškins situaciją Latvijoje
Lat­vi­jos vy­riau­sy­bės va­do­vas Ma­ris Ku­čins­kis penk­ta­die­nį da­ly­vaus Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pa­si­ta­ri­me dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos 2021–2027 me­tų biu­dže­to ir pa­aiš­kins Bend­ri­jos ly­de­riams si­tua­ci­ją Lat­vi­jos fi­nan­sų sek­to­riu­je, pra­ne­šė prem­je­ro kan­ce­lia­ri­ja.

M. Kučinskis ketina paaiškinti ES valstybių ir vyriausybių vadovams situaciją, susijusią su korupcija įtariamo Latvijos centrinio banko vadovo Ilmaro Rimševičiaus sulaikymu, taip pat su banku ABLV, kurio mokėjimus neseniai įšaldė Europos Centrinis Bankas (ECB), Vašingtonui jį apkaltinus pinigų plovimu.

„Turime paaiškinti Latvijoje vykstančius procesus tiek savo šalies gyventojams, tiek užsienyje, kad būtų atkurta mūsų valstybės ir jos finansų sektoriaus reputacija“, – sakė M. Kučinskis.

Korupcijos prevencijos biuras (KNAB) praėjusį savaitgalį sulaikė Latvijos banko vadovą I. Rimševičių. Jis įtariamas reikalavęs ir paėmęs didelį – mažiausiai 100 tūkst. eurų – kyšį.

Pirmadienį I. Rimševičius buvo paleistas už 100 tūkst. eurų užstatą, jam laikinai uždrausta eiti šalies centrinio banko vadovo pareigas ir išvykti iš šalies.

Jungtinių Valstijų iždo departamentas Latvijos komerciniam bankui ABLV – vienam didžiausių pagal turtą šalies bankų – įvedė sankcijas, pareiškęs, kad šis bankas užsiėmė pinigų plovimu, sudarė sąlygas neteisėtiems atsiskaitymams ir korupcijai.