Pratybų metu Švedijos kariuomenės kateriui įsirėžus į krantinę sužeisti 7 žmonės
Šve­di­jos ka­riuo­me­nė an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad pra­ty­bų me­tu į kran­ti­nę Stok­hol­mo sa­ly­ne įsi­rė­žus vie­nam iš jos grei­to­sios at­akos ka­te­rių bu­vo su­žeis­ti ma­žiau­siai sep­ty­ni žmo­nės.

Anot švedų Ginkluotųjų pajėgų, į ligonines buvo nuskraidinti du žmonės, galimai patyrę pavojaus gyvybei nekeliančių galvos traumų. Kiti nukentėjusieji buvo sužeisti ne taip sunkiai.

Antradienį išplatintame kariuomenės pranešime sakoma, kad šis nelaimingas atsitikimas įvyko išlaipinimo pratybų metu, kai kateris atsitrenkė į krantinę.

Kulkosvaidžiais ir granatsvaidžiais ginkluotas CB90 klasės greitasis atakos kateris gali plukdyti iki 18 žmonių.