Prancūzijos prezidentas: naujoji koalicijos sutartis Vokietijoje – „gera naujiena Europai“
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas pa­svei­ki­no sek­ma­die­nį iš­ryš­kė­ju­sią pers­pek­ty­vą Vo­kie­ti­jo­je su­da­ry­ti nau­ją vy­riau­sy­bę, ku­riai vėl va­do­vaus kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel; šį so­cial­de­mo­kra­tų bal­sa­vi­mą jis pa­va­di­no „ge­ra nau­jie­na Eu­ro­pai“.

„Gera naujiena Europai. Prancūzija ir Vokietija kartu nuo ateinančių savaičių imsis plėtoti naujas iniciatyvas Europos projektui rutulioti“, – sakoma prezidentūros pranešime.